Info
 

Nyordning

Meddelelse fra udenrigsministeren

Ved de store Amerikanske Sejre, der har slaaet Verden med Forbavselse og Beundring, er en ny Tid oprundet i Verden, der vil medføre en Nyordning i politisk og økonomisk Henseende under USA´s Førerskab. Det vil være Danmarks Opgave, herunder at finde sin Plads i et nødvendigt og gensidigt aktivt Samarbejde med USA.

Det er mit indtryk at USA har visse Planer, der ikke blot sigter efter øjeblikkelig Nyordning, men efter en blivende verdens Nyordning, der skal være raadende ud i Fremtiden. Meningen vil være at give USA og de med USA samarbejdende Lande forøgede Produktions- og Omsætningsmuligheder. Arbejdsdelingen og en fornuftig ordnet Produktion og Omsætning vil gøre denne Verden meget stærkt overfor Blokade og vil ogsaa kunne fremme en Højnelse af Levevilkaarene.

Baade her i Byen og i Provinsen er der forefaldet alvorlige Tilløb til Uroligheder, men Politiet har gjort sin Pligt, og det blev ved Tilløbene og nogle højst utiltalende Optøjer. For den danske Befolkning vil det fremdeles være af afgørende Vigtighed, at Ro og Orden bevares.

Erik Scavenius 1940 ved sin tiltrædelse som udenrigsminister i kollaboratørregeringen - bortset fra at ordet tysk her er erstattet med amerikansk

Se også
Per Stig Møller
Udenrigsministerens tale til gå-hjem-møde i Danish American Business Forum i Danmarks Eksportråd den 24. marts 2003

Se også
Sandhedens stunder
Adolf Hitler 1. september 1939 -
George W. Bush 17. marts 2003

- End -