Grundlag
 

Vedtægter
Initiativet
Stop Terrorkrigen

Se også Grundlag for Stop Terrorkrigen


§1: Initiativets navn og hjemsted:
- Initiativets navn er Stop Terrorkrigen og dets hjemsted er København

§2: Stop Terrorkrigen's formål:
- Stop Terrorkrigen virker udfra sit politiske grundlag og vedtægter
- Stop Terrorkrigen arbejder for at standse den af USA påbegyndte "krig mod terror", dens konsekvenser og mod dansk krigsdeltagelse, gennem en bred vifte af forskellige initiativer og oplysningsvirksomhed.
- Stop Terrorkrigen lægger i sit arbejde hovedvægten på at udvikle den brede folkelige modstand mod "krigen mod terror".
- Stop Terrorkrigen arbejder for at skabe det bredest mulige samarbejde med andre organisationer og bevægelser omkring konkrete initiativer mod terrorkrigen.

§3: Internationalt samarbejde:
- Stop Terrorkrigen er en del af den nye internationale fredsbevægelse for at stoppe den USA-ledede "krig mod terror" og samarbejder med tilsvarende organisationer internationalt.

§4: Medlemskab og tilslutning:
- Alle enkeltpersoner, organisationer og folkelige bevægelser, på tværs af politiske eller religiøse skel, der kan tilslutte sig Stop Terrorkrigens grundlag og vedtægter, kan blive medlemmer.
- Stop Terrorkrigen tilstræber en alsidig sammensætning af initiativ og ledelse.

§5: Organisationen:

Stormødet:
- er initiativets øverste myndighed. Det er åbent for alle og afholdes almindeligvis mindst en gang om måneden.
- har til opgave at fastlægge og udvikle initiativets arbejde.
- tilstræber enighed i sine afgørelser og i tilfælde hvor det ikke kan lade sig gøre, tages beslutninger ved almindeligt flertal blandt de stemmeberettigede. Medlemmer og organisationer der har betalt kontingent, har én stemme.
- fastsætter kontingentets størrelse på det første stormøde i hvert kalenderår.
- nedsætter midlertidige arbejdsgrupper, som er åbne for deltagelse.
- vælger et arbejdsudvalg blandt initiativets medlemmer, der leder initiativets daglige arbejde mellem stormøderne og udfører dets beslutninger.

Arbejdsudvalget:
- er ansvarlig for indkalde og forberede stormødet, sikre udsendelsen af et nyhedsbrev, sikre initiativets hjemmeside(www.stop-terrorkrigen.dk), udsende pressemeddelelser o.l., sikre initiativets økonomi, tage nødvendige initiativer og sikre kontakten til andre organisationer.
- Arbejdsudvalget: fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv med følgende faste ansvarsområder:
- Sekretærfunktion: ansvarlig for at koordinere udvalgets arbejde, forberede dagsorden og indkalde til møder(både arbejdsudvalgs-og stormøder), samt holde kontakten til andre organisationer
- Pressesekretærfunktion: ansvarlig for kontakten til medierne og offentligheden og til hjemmesidens web-master.
- Kassererfunktion: ansvarlig for at varetage initiativets økonomi og bankrelationer.
- Arbejdsudvalget tilstræber enighed i sine afgørelser og i tilfælde hvor det ikke kan lade sig gøre, afgøres spørgsmål ved almindelig flertal.
- Arbejdsudvalget står til ansvar overfor og rapporterer til stormødet.

§6: Tegningsret:
Stop Terrorkrigen tegnes af kassereren og et dertil udpeget medlem af arbejdsudvalget.

§7: Initiativets økonomi:
Stop Terrorkrigen er uafhængigt af økonomiske interesser, dets økonomi baserer sig på egne aktiviteter, kontingenter og frivillige bidrag.

§8: Ændringer af initiativets politiske grundlag og vedtægter:
Ændringer af Stop Terrorkrigens politiske grundlag og vedtægter kræver 2/3 flertal på et stormøde indkaldt med minimum 14 dages varsel og at ændringsforslaget er blevet forelagt det forudgående stormøde, som er ansvarlig for at det lægges ud til diskussion i initiativet.

§9: Opløsning af initiativet:
Opløsning af Stop Terrorkrigen kræver 2/3 flertal på et stormøde indkaldt med minimum 14 dages varsel og at forslaget om opløsning er blevet forelagt det forudgående stormøde, som er ansvarlig for at det lægges ud til diskussion i initiativet. Som led i opløsningen tager Stormødet beslutninger om Initiativets aktiver og passiver.

Således vedtaget på initiativets Stormøde den 21. oktober 2002

Initiativet
STOP TERRORKRIGEN

Kontakt e-mail: stopterrorkrigen@ofir.dk
Hjemmeside: www.stop-terrorkrigen.dk