Fredsbevægelse
 

Verdens folk befinder sig i den mest faretruende situation i årtier

af Hardy Hansen, tidligere SiD formand

Talen på Christiansborg Slotsplads ved demonstrationen INGEN KRIG MOD IRAK den 26. oktober 2002

Kære deltagere.

Da vores historiske erfaring har vist os, at det er civilbefolkningen, der bliver kanonføde for de krigslystne hærchefers dødbringende krigsmaskiner er det vigtigt, at fredselskende mennesker afholder demonstrationer mod krig og på den måde tilslutte sig de tusindvis af demonstrationer, som foregår verden over for at få stoppet den verdensomfattende krig, hvis mål for tiden har været det forarmede folk i Irak, Afghanistan og Palestina, som i de sidste par årtier har været så grusomt meget igennem på grund af, at deres land har været brugt som krigsskueplads.
Vi kender ikke præsident Bushs næste krigsmål, for vestens regeringsledere har jo givet cowboyen fra Texas en underskrevet blankocheck til at gå videre i hævntørst over de 3.000 dødsofre for det utilgivelige terrorangreb på World Trade Center i New York og på Pentagon i Washington, hvem der så end siden har udført den morderiske handling, som lige så godt kan være de økonomiske interesser bag våbenfabrikanternes som terrorlederen Ben Laden.
Det er en helt forståelig frygt og vrede, der er vokset frem som følge af den menneskelige og psykologiske skade, der er blevet påført det amerikanske folk med tusinder af uskyldige menneskers pludselige og chokerende død, og som nu er blevet forstærket af mordet på 200 civile turister på Bali.
Men hvem har vundet ved dette?

Det har den ekstreme højrefløj, de mest bagstræberiske højrekræfter og de, der har til hensigt at knuse det voksende verdensoprør mod de globale markedsøkonomiske uretfærdigheder over for menneskeheden og at feje alt det fremskridtsvernlige væk, der stadig findes på vores planet, som bl.a. udtrykkes gennem denne demonstration.
Den krig, som Danmark er aktiv hel eller delvis deltager i mod befolkningerne i Irak, Afghanistan og Palæstina på grund af vores medlemskab af EU og Nato, har et mennesketab på mange 1.000 dødsofre blandt civilbefolkningen og har jaget millioner af udsultede på flugt, hvorfor vi som befolkning ikke må overlade vores eget og andres liv og skæbne til en krigslysten regering og et folketingsflertal, som ukritisk følger supermagten USA.
VC regeringen med EU-formand og statsminister Anders Fogh Rasmussen og udenrigsminister Per stig Møller i spidsen er stolte af Danmarks nye udenrigspo1itik. Man kalder det endda en aktiv udenrigspolitik, mens man mener, at man tidligere førte en passiv fodnotepolitik. Igen er der tale om en utrolig manipulation af den danske befolkning. Tidligere førte Danmark en udenrigspolitik,
hvor vi sagde nej til oprustning, hvor vi støttede ANCs kamp for frihed i Sydafrika, hvor vi sagde fra over for USAs krigsførelse i Nicaragua og mordet på præsident Allende i Chile o.s.v.
Danmark førte tidligere en udenrigspolitik, hvor vi støttede freden og friheden for det enkelte menneske. Der var sgu i de år tale om en virkelig aktiv udenrigspo1itik, mens det man i dag kalder for en aktiv udenrigspolitik blot er en politik, hvor Danmark ukritisk skal følge USAs ønsker. For mig at se har vi aldrig ført en så passiv udenrigspo1itik. Vi har reduceret udenrigsministeriet til et ekspeditionskontor for amerikanske ønsker. Og regeringen er endda stolt af at være USAs dikkende lammehale.

Det er i det lys, vi skal se NATOs omdefinerede rolle. Nu er NATO ikke længere blot en forsvarsalliance. Nu er det NATOs opgave globalt at sikre menneskerettighederne med eller uden et FN mandat. Dermed er NATO gjort til verdens politibetjent, der skal sikre overholdelsen af en international orden - vel at mærke en international orden, der defineres af USA. Danmarks såkaldte aktive udenrigspolitik er, at vi endnu engang lægger ryg til amerikanske ønsker. Bliver det vestlige og her menes det "amerikanske værdigrundlag" og især de økonomiske interesser trådt for nær, så bliver det en militæropgave for NATO og Danmark at genoprette den rette amerikanske orden og give dem enerådende magt over verdenssamfundets rigdom og menneskeheden. vi er blevet lakajer for USA.
En af årsagerne til den ne nye definition af NATOs rolle er, at man for enhver pris vil holde liv i en militær alliance, som der ikke længere er brug for. Men ved at gøre den til USAs forlængede arm, så sikrer man sig, at medlemslandene fortsat vil være med til at betale denne enorme krigsmaskine -8.000 mia. Det er ikke en ufarlig politik, man er slået ind på her, og det er ikke noget, der bidrager til bevarelsen af verdensfreden. Vi må forlange, at militære aggressioner mod andre nationer på demokratisk vis behandles af FN, og der må selvfølgelig sættes en stopper for, at USA kan foretage sig de egenhændige krigshandlinger, som det passer den krigsliderlige præsident Bush og slagsbroderen Sharon fra Israel, som i deres korte statslederroller har begået krigsforbrydelser i både Irak, Afghanistan og Palæstina som flere fredsforskere har dokumenteret, så hvis der var lighed for loven burde de i dag også have været stillet for en krigsretsdomstol.

Fra min gamle arbejdsplads igennem de sidste 30 år i Specialarbejderforbundet og i ledelsen af Socialdemokratiet er min erfaring fra vores internationale arbejde, at USAs ledende organer er selviske og usolidariske over for verdenssamfundets svageste samfundsgrupper. De tænker langt hen ad vejen kun på deres egen erhvervspolitik og egen økonomiske formåen, at beherske de olierige regioner, at styrke den rå markedsøkonomi, hvor ledestjernen i udviklingen er at sætte profitterne over menneskelighederne samt knægte de sociale og demokratiske socialistiske mål i arbejderbevægelsen, som er formuleret af Fri Faglige Internationale.
På samme måde har det været umuligt at få USAs fagliqe og politiske orqanisationer igennem arbejdet i Frie Faglige Internationale til at vise solidaritet, når der skulle betales kontingent for økonomisk at søotte de spirende demokratier i Mellemamerika - der som bekendt er USAs baggård - eller til solidaritetsprojekter i Afrika, så nord- og sydkonflikter kunne imødegås og sikre en god sameksistens mellem nationerne.
Personligt synes jeg også vi skal bekæmpe terroristerne, men ikke med nye omfattende krige, som i første omgang i Irak, Palæstina og Afghanistan, og så lever vi jo stadig i uvisheden om, hvilke andre lande, der senere skal tæppebombes. Hvis verdenssamfundets befolkninger ikke får bremset USAs og Storbritaniens krigsliderlighed, som gennem de sidste ti år har bombet civile mål i Irak, som har dræbt over 1 mill. uskyldige mennesker, må man spørge sig selv om, hvem tjener på disse krige? Det er ikke den danske eller andre civile befolkninger, men de store virksomheder, som lever af at producerer våben til død og ødelæggelse. For dem er der økonomisk interesse i, at der bliver brugt for 8.000 milliarder til ammunition og militært isenkram i den vestlige verden, der allerede har givet sig udslag i aktiernes himmelflugt i våbenindustrien. Der er også tale om, at krigsskuepladserne er blevet et demonstrationsrum for våbenfabrikanterne, hvor de igennem de kapitalistisk styrede TV-kanaler kan vise hvor effektive deres våben er, så profitten kan nå nye højder til de skånsels1øse aktionærer.

Jeg kan ikke lade være med at stille spørgsmålet om, hvem der er de største terrorister? Er det Israel med deres besættelse af palæstinensisk jord, vand og ejendom, der skete i 1967, som jo i årenes løb har udviklet sig til den værst tænkelige massakre på det i forvejen udsultede Palæstina ved at tyvstjæle jordarealer til en stribe bosættelser på Vestbredden og i Gaza og gennem det smertelige gøgeungeprincip tvinge palæstinenserne ud af Øst Jerusalem, der i øvrigt ved utallige FN resolutioner er erklæret ulovlige? Ligeledes den israelske besættelsesmagts hårdhændede fremfærd over for de civile palæstinensere er blevet fordømt som brud på menneskerettighedskonventionerne, og på udemokratisk vis har USA støttet Israel ved gennem samtlige FN resolutioner at nedlægge veto i FNs sikkerhedsråd mod såvel fordømmelsen som kravet om indgreb over for de israelske banditter.
Og det er det samme USA, der nu vil angribe Irak med den begrundelse, at Irak ikke retter sig efter FN resolutioner, men med den udemokratiske beslutningsprocedure i FN må vi og verdenssamfundet kræve, at der ikke bliver foretaget nye krigshandlinger over for Irak.

USA vil terrorismen til livs overalt, hvor den findes, og Bush får opbakning af England, Rusland og EU samt en række andre lande, som gerne vil indynde sig hos stormagten og den kaptalistiske guru, der økonomisk presser landene til kæft, trit og retning.

Men terrorisme er ikke kun kynisk meningsløs vold. Der er en dybere bagved liggende årsag til den "forståelige" terrorisme, som fremprovokeres, når der slås indianere ihjel for at oprette forbundsstaten USA, eller når der slås palæstinensere ihjel og stjæle deres jord for at udvide staten Israel.
USA påberåber sig sin uskyldighed samtidig med, at de selvfølgelig skaber fjender gennem alle dem, de har myrdet eller medvirket til at andre har foretaget. Hvad med landarbejderne i Honduras, der strejkede i de amerikanskejede plantager for at få deres daglige fornødenheder, og som blev skud ned med koldt blod?

Hvad med de titusinder, der blev myrdet af det USA allierede regime i Chile?

Og hvad med USAs militære stotte til kontraerne i Nicaragua, som førte til det kapitalistiske styre med en undertrykt og udsultet befolkning?
Og hvad med udsultningen af den cubanske, nordkoreanske og irakiske befolkning og de umenneskelige lidelser, som USAs blokade har været årsag til?
Terrorismen og dens årsager er også den "g1oba1e k1assekamp" -som på mange måder betyder, at vi lever i en døende verden og i et polariseret klassedelt verdenssamfund, hvor 2/3 af verdens befolkning er udelukket fra den internationale verdensøkonomi med fattigdom og sult og mange ubeskrivelige menneskelige lidelser til følge - løses kun gennem en solidarisk verdensorden, for den socia1e massegrav er langt større end krigskirkegårdene.
Ulighederne er så asociale, at 1,8 mia. menneskel på denne jord må leve for 7 kr. om dagen.

50% af verdens befolkning er så fattige, at de ikke kan skaffe sig adgang til en telefon og derfor ikke har mulighed for lægebehandling og hospitalsindlæggelse i akutte sygdomstilfælde.
Verden er så usolidarisk og kynisk, at 15% af verdens befo1kning fortærer 80% af verdens fødevarermængde. Det har som en boomerang bl.a. medført, at den amerikanske befolkning har en stærk stigende dødelighed på grund af fedme.
Denne globale markedsøkonomiske sejrsgang har ikke menneskerettighederne med i deres koncept. Det har afstedkommet, at vi i de senere år har haft mel1em 20 - 30 19 løbende store og små krige om året, især i den fattige del af verden.
Jeg kan ikke lade være med at sige, at VC regeringen også skaber terrorister med deres asociale po1itik over for flygtninge, indvandrere og samfundets dårligst stil1ede og gennem deres k1asseforræderi over for 1ønmodtagerne med deres kyniske indgreb i de ti1kæmpede faglige rettigheder på arbejdsmarkedet.
Hvis vi vil undgå at denne krudttønde springer i hovedet på den vestlige verden, er løsningen, at protektionismen ophører og reel frihandel alle lande imellem b1iver gennemført samt at u-lands bistanden bliver af 1angt højere størrelse, end den vi kender i dag. FN anbefa1er, at alle de rige lande i vesten betaler 0,7% af bruttonationalproduktet, men det gør kun 4 af EUs 15 medlems1ande. Verdens rigeste land USA beta1er kun 0,1% af sit bruttonationa1produkt, men deres forsvarsbudget for næste år kommer på 3.000 mia. kr. så man kunne jo passende starte med at overføre vestens forsvarsbudgetter til menneskehedens livskvalitet, så vi a1le får en frede1ig verden at 1eve i, i stedet for at bruge mi11iarder til krudt og kug1er for at holde de fattige væk fra vores egne overflodssamfund i den vestlige verden.

Verdens folk befinder sig i den mest faretruende situation i årtier. Næppe nogensinde for har en enkelt magtfuld stat med krig, terror og udplyndring forsøgt at tiltage sig det uindskrænkede verdensherredømme, som USA gør i dag.
USA-imperialismen udgør med dens økonomiske og især militære potentiale den ubetinget største fare for folk over hel verden Den står for de trans-nationale selskabers uindskrænkede udplyndring på alle kontinenter. Den står for rå magtanvendelse. Den fremprovokerer reaktion over hele jordkloden.
Mod enhver, der ikke direkte er med USA, er der erklæret, hvad præsident Bush kalder "en lang, hård og beskidt krig" .Under påskud af at føre kamp mod teIrorisme.
Efter terrorangrebet den 11. september er det afs1øret, at USA har udarbejdet planer for mulige atomangreb mod Kina, Rusland, Nordkorea, Iran, Irak, Syrien og Libyen, der er de stater, der ligger i vejen for USA-imperialismens strategiske interesser.
I denne situation er der et skrigende behov for et internationalt aktionsfællesskab mod USA-imperialismen og til forsvar for den nationale selvbestemmelse.
Vi må fra denne demonstration kræve, at Danmark kommer ud af den markedsgkonomiske spændetrøje, som styres af Amerika og som kører verden i sænk og i socialt armod.
Vi må fra denne demonstration kræve, at enhver form for dansk krigsdeltagelse stopper.
Man kan ikke føre krig mod terror. Krig er terror ...

- End -