Dokumentation
 

Nürnberg-principperne

Nürnberg-domstolens dokumenter har siden retssagen mod nazismens førende krigsforbrydere været de endelige definitioner vedr. forbrydelser mod freden, mod menneskeheden og krigsforbrydelser.
Det mest centrale afsnit i domstolens charter gengives her.

Se
Charter of the International Military Tribunal
August 8, 1945

Artikel 6 (uddrag)

De følgende handlinger, eller hver enkelt af dem, er forbrydelser, som falder inden for Tribunalets jurisdiktion, og for hvilke der skal bæres et individuelt ansvar:

(a)Forbrydelser mod freden: nemlig planlægning, forberedelse, indledning eller gennemførelse af en aggressionskrig, eller en krig, som krænker internationale traktater, aftaler eller garantier, eller deltagelse i en fælles plan eller sammensværgelse med henblik på noget af det nævnte;

(b) Krigsforbrydelser: nemlig krænkelser af love eller sædvaner for krigsførelse. Sådanne krænkelser rummer, men kan ikke begrænses til, mord, mishandling eller deportation af civilbefolkningen fra eller i besat område til slavearbejde eller med noget andet formål, mord eller mishandling af krigsfanger eller folk til havs, drab på gidsler, plyndring af offentlig eller privat ejendom, vilkårlig ødelæggelse af storbyer, byer eller landsbyer, eller ødelæggelse, som ikke begrundes af militær nødvendighed;

(c) Forbrydelser mod menneskeheden: nemlig mord, udryddelse, slavebinding, deportation og andre umenneskelige handlinger, begået mod enhver civilbefolkning, før eller under krigen, eller forfølgelser af politiske, racemæssige eller religiøse grunde ved gennemførelse af eller i forbindelse med nogen forbrydelse indenfor Tribunalets jurisdiktion, uanset om den krænker det lands love, hvor den begås, eller ej.

Ledere, organisatorer, anstiftere og medskyldige , som deltager i udarbejdelsen eller gennemførelsen af en fælles plan eller sammensværgelse for at begå enhver af de foran nævnte forbrydelser er ansvarlige for alle handlinger, som foretages af en hvilken som helst person ved en sådan plans gennemførelse.

***

Principperne blev anerkendt af den Internationale Lovkommission i FN i 1950, og dermed gjort til international lov - se den danske gengivelse her:

Nürnberg-principperne

- End -