På vej mod politistaten
 

Big Brother hedder EU

Kommunistisk Politik 18, 2005

Med terrorbekæmpelse som undskyldning vil et forslag fra EU-kommissionen indføre overvågning af alle private organisationer, som får penge fra staten, som slipper billigere i skat, eller som vil samle penge ind. Samtidig skal al nettrafik og telefoni overvåges.

I en tale til EU-parlamentet 7. september sagde den britiske indenrigsminister Charles Clarke, at den 50 år gamle europæiske menneskeretskonvention må tages op til revision.
- Staterne i den europæiske union må godtage fjernelsen af enkelte borgerrettigheder, hvis indbyggerne skal værnes mod organiseret kriminalitet og terrorisme, sagde Clarke.

Det følger EU-kommissionen op på. Den er på vej med et sæt skarpe anbefalinger til EU-landene om, hvordan de bør overvåge og registrere de civile foreninger og ngo'ers aktiviteter i langt højere grad end i dag – angiveligt for at undgå, at organisationerne misbruges til terrorvirksomhed. Samtidig vil kommissionen have fuld kontrol med al brug af internettet og al, også privat, telefoni.

Overvågning af foreninger

I et længe forberedt, men ikke tidligere offentliggjort dokument opstiller Kommissionen en række anbefalinger til myndighederne i de enkelte EU-medlemslande. Blandt andet lægger Kommissionen op til, at kun foreninger, der lader sig registrere i en national database og lever op til en række retningslinjer i en ny "Code of Conduct", fremover skal have lov til at indsamle penge offentligt og have mulighed for statstilskud og skattefordele.

Ifølge EU-forslaget, som vil komme til at omfatte praktisk talt alle organisationer fra hjælpeorganisationer og fagforeninger til lokale sportsklubber, skal foreningerne:

* gemme alt lige fra budgetter til mødereferater i mindst fem år
* fortælle hvor de samler penge ind, og hvor de bliver brugt
* registreres i ny database (både organisationen og alle dens medlemmer)

Foreningerne skal altså oplyse navnene på alle dets medlemmer og deres ansvar og placering i organisationen til myndighederne. Ligeledes skal foreningerne oplyse, i hvilke geografiske områder de har indsamlet penge, og beskrive, hvor pengene bruges. Desuden skal de nationale myndigheder ved mistanke om misbrug af en forening uden yderligere varsel eller kendelse have mulighed for at ransage de enkelte foreninger.

EU-kommissionsmedlemmerne Franco Frattini og Viviane Reding har samtidig udarbejdet et forslag, som går ud på at alle oplysninger om trafik på internettet skal gemmes et halvt år og al telefoni-information et år. Den detaljerede udformning af forslaget er under udarbejdelse. I september skal man finde ud hvor mange data, som faktisk skal lagres, og i oktober skal et omarbejdet forslag være klart. Europarådet stemmer om det nye forslag 21. september. Medlemsstaterne skal svare før midten af oktober.

Kraftig advarsel

Folkebevægelsen mod EU advarer kraftigt imod planerne om foreningsovervågning:

– En overvågning af denne art vil kvæle foreningslivet i papirarbejde og udgøre en utidig mistænkeliggørelse og indblanding. Forslaget vil betyde et alvorligt indhug i foreningsfriheden og retten til at organisere sig. Det cementerer EU's glidebane, som tillader en stadigt mere totalitær elite at definere, hvad der er skadelige og gode interesser. Det forhindrer på ingen måde de grupper, der vitterlig vil terror og udemokratiske metoder, siger EU-parlamentsmedlem Ole Krarup og tilføjer:
- Folkebevægelsen mod EU opfordrer kraftigt de danske politikere til at bruge den højt besungne vetoret i EU og afvise EU-Kommissionens forslag, når det skal behandles på topmødet i december.

Folkebevægelsens forretningsudvalg opfordrer alle foreninger i Danmark til at deltage i en retssag, i tilfælde af at EU's direktivforslag om foreninger vedtages. En vedtagelse af direktivforslaget vil være på kant med Grundlovens paragraf 78, der beskytter foreningsfriheden.
Folkebevægelsen mod EU vil i allernærmeste fremtid rette henvendelse til en række foreninger herom.

Krænker retten til ytrings- og forsamlingsfrihed

Advokat og lektor ved Københavns Universitet Tyge Trier, der er specialist i international menneskeret, siger:
- Med de anbefalinger, som nu foreligger, åbner EU en ladeport for dem, der vil snage i foreningernes arbejde og ikke vil de civile foreninger det godt. Anbefalingerne risikerer derfor både at være på kant med Menneskeretskonventionen og EU's eget charter om grundlæggende rettigheder.

Tyge Trier fortsætter:
- Jeg formoder, at alle EU-landene allerede i dag har en lovgivning, der sikrer, at hvis der er en mistanke om, at en organisation støtter terrorister, så kan man via den nationale lovgivning efterforske sagen. I EU-kredsen hylder vi de vigtige principper om frihedsrettigheder og uafhængige domstole til at afgøre sager. Så reelt åbner man kun en bane for dem, som ikke ønsker de private organisationers arbejde .


Den demokratiske politistat

Denne udvidelse af lovene til 'terrorbekæmpelse' vil altså ramme alt fra fagforeninger og pensionistforeninger til humanitære organisationer. Ældresagen, Red Barnet, FTF, lokale husmorforeninger og andre civile foreninger står højt på listen, som det er nødvendigt at føre skærpet tilsyn med. Måske de i al hemmelighed misbruges til terrorstøtte!

EU's forslag er endnu et skridt mod politistaten – 'den demokratiske politistat', som journalisten John Pilger kalder Tony Blairs England efter bomberne i London den 7. juli.

I en artikel med titlen 'Den demokratiske politistat dukker frem' skriver han:
” (Blairs) spirende politistat vil, håber han, få de totalitære magtbeføjelser, som han har længtes efter siden 2001, da han suspenderede habeas corpus og introducerede ubegrænset husarrest uden retsforfølgelse.
The Law Lords, Storbritanniens højeste domstol, har forsøgt at stoppe dette. Sidste december sagde Lord Hoffmann, at Blairs angreb på menneskerettigheder var en større trussel imod frihed end terrorisme…
Hvis man skulle føle sig fristet til at afvise alt dette som indforstået eller simpelthen vanvittigt, så tag en tur til et hvilket som helst muslimsk lokalsamfund i Storbritannien, især i nordvest, og registrer tilstanden af belejring og frygt.”

Pilger vender sig skarpt mod denne udvikling, som hele EU også gennemløber, selvom det ikke mindst er Blairs regering, der skubber på for at få gennemført noget tilsvarende som den britiske skærpede terrorlovgivning i alle de øvrige EU-lande.

Pilger opfordrer til at se på tingene politisk og drage politiske konsekvenser for at undgå den snigende politistat:
”Terrorisme er den logiske konsekvens af den amerikanske og britiske "udenrigspolitik", hvis uendeligt meget større terrorisme vi af tvingende grunde er nødt til at gøre os klart og debattere."

Se hele John Pilgers artikel her
Den demokratiske politistat dukker frem
Stop Terrorkrigen

Se også
Brug veto-retten mod EU-overvågning af organisationer
Stop Terrorkrigen

EU anbefaler overvågning af foreninger
Stop Terrorkrigen

EU forbereder massiv overvåking og kontroll
Revolusjon (no)

-- End -