Nej til dansk krigsdeltagelse
 

Orla Jordal og Anders Fogh Rasmussen:
Breve om rød maling, fængsler og dansk krig i Irak

  Brev fra Orla Jordal

19. april 2005

Hr. statsminister Anders Fogh Rasmussen

Jeg skriver til dig, efter at jeg har hørt, at nogle unge mennesker har kastet maling efter dig - så vidt jeg forstår endda rød maling.

Jeg har forstået, at de unge mennesker har fået en fængselsdom. Det synes jeg er helt ok. Jeg deler nemlig den opfattelse, der udtrykkes på retsbygningen på Nytorv "Med lov skal man land bygge".

Det er iøvrigt ikke bare land man skal bygge med lov. Det internationale samfund skal også bygge på lov. Derfor er FN og ICC meget vigtige organer, lige som de mange FN konventioner og andre aftaler er vigtige og skal overholdes.

Som unge mennesker ikke skal kaste med maling, således skal statsministre og lignende myndighedspersoner ikke kaste deres lande ud i en angrebskrig. Det er ulovligt i.h.t. FNs Charter og var det, selv før charteret blev vedtaget, jvf. den tolkning af gældende international ret, som kom til udtryk i Nürnbergdommene. Hovedanklageren general Jackson udtalte dengang, at angrebskrig var den ultimative krigsforbrydelse, fordi den i sig bar roden til alle de øvrige krigsforbrydelser.

Derfor skal Du selvfølgelig dømmes, ligesom de unge mennesker, der kastede farve på dig.

Jeg føler et dybt personligt ubehag ved, at mit land her 65 år efter besættelsen optræder som besættelsesmagt med tortur og det hele.

At land - og hele verden - skal bygges med lov, betyder ikke alene, at de skyldige skal dømmes, men det betyder også, at straffen skal være rimelig.

Det var ikke rimeligt, at dømme nazibæsterne til døden. Et ikke forsvindende antal år i fængsel må være passende for den ultimative krigsforbrydelse - således også for dig.

Det er rimeligt, at de unge mennesker kommer på et - absolut kortere - fængselsophold. Det er også rimeligt, at du skal have erstatning for skade på tøj etc. - MEN når der suppleres op med en erstatning på 200.000 DKK, så er vi langt ude over det rimelige. Så er det klassedomstolen, der har været i gang.

Det værste ved en sådan uretfærdig dom er dens virkning på ytringsfriheden. Det er en frihed, der med N.F.S. Grundtvigs ord "Frihed for Loke så vel som for Thor", skal gælde for alle, uanset om man synes om det, de siger eller måden de udtrykker sig på, eller ej. (Grundtvig kan vel med rimelighed betragtes som partiet Venstres far. I hvert fald burde synspunktet være dominerende i et liberalt parti). Nu er statsministeren, pressens minister, også den, der har et særligt ansvar overfor ytringsfriheden. Jeg skal derfor opfordre dig til - med en offentlig begrundelse om at værne om ytringsfriheden - at give afkald på den del af din del af erstatningen, der overstiger dine reelle udgifter.

I håbet om bevarelsen af ytringsfriheden, om lov og orden og om rimelige straffe til de skyldige

og i øvrigt med venlig hilsen

Orla Jordal
fhv. rektor, fhv. amtsrådsmedlem.

P.S. Jeg agter at offentliggøre dette brev, helst sammen med et svar fra dig, på mit websted. Af praktiske grunde kommer det til at ske ved månedens udgang. Du har således en rimelig tid til at svare, hvis du vil det.


 

Svar fra Anders Fogh Rasmussen

København, den 16. august 2005

Orla Jordal
orla@jordals.dk

Kære Orla Jordal

Som svar på din e-mail af 19. april 2005 kan jeg oplyse følgende:

De to unge mennesker, som du omtaler i din e-mail, blev af Københavns Byret idømt fængsel i henholdsvis 3 og 4 måneder for den omtalte sag og en række andre strafbare forhold. Statsministeriet og undertegnede er ikke udover erstatning af udgifter for et ødelagt jakkesæt i øvrigt blevet tilkendt erstatning i anledning af den pågældende sag.

For så vidt angår krigen i Irak, har jeg følgende bemærkninger:

Den internationale koalitions indgriben i Irak var baseret på tidligere og fortsat gyldige resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, nemlig resolutionerne 678 og 687, og var en konsekvens af Iraks manglende samarbejde med FN. Resolutionerne opstillede betingelserne for våbenhvilen efter Kuwait-krigen, herunder Iraks betingelsesløse samarbejde med FN. Det er derfor ikke korrekt at tale om en ulovlig angrebskrig.

Regeringen valgte at støtte krigen mod Saddam Husseins diktatur, fordi vi ikke kunne acceptere, at han ikke ville samarbejde med FN. Saddam Husseins regime i Irak havde tidligere anvendt masseødelæggelsesvåben mod sine nabolande og mod den kurdiske befolkning i det nordlige Irak.

Derfor var det helt uacceptabelt, at Saddam Husseins regime ikke ville samarbejde med FN for at få bragt klarhed over landets rådighed over masseødelæggelsesvåben. Det manglende samarbejde blev opfattet som en trussel mod international fred og stabilitet. Derfor valgte vi at støtte USA's indgriben i Irak.

Danmark har nu lidt over 500 soldater i Irak, som hjælper med at sikre stabilitet og fremme demokrati i landet. I januar i år lykkedes at afholde frie og demokratiske valg i Irak, således at man nu har en regering, der er valgt af det irakiske folk. Det mener jeg, at vi fra dansk side kan være stolte over.

FN og den irakiske regering har anmodet om, at de danske soldater bliver i Irak, indtil landet selv kan tage vare på sikkerheden. Det er på denne baggrund regeringens klare holdning, at vi skal fortsætte vores støtte til Irak.

Med venlig hilsen
Anders Fogh Rasmussen

- End -